Odborné činnosti

Medzi odborné činnosti, ktoré poskytuje Zariadenie pre seniorov v Kružlove patrí

1 - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2 - základné sociálne poradenstvo

3 - ošetrovateľská starostlivosť

4 -  pracovná terapia

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

Komplexnú opatrovateľskú starostlivosť v našom zariadení zabezpečuje opatrovateľ, ktorý:

 • pomáha chorým a menej mobilným pri hygiene
 • upravuje lôžka, pomáha udržiavať poriadok a donáša stravu na bytovú jednotku chorým, slabým a menej mobilným
 • sprevádza chorých obyvateľov na odborné vyšetrenia a ošetrenia
 • zabezpečuje donášku liekov z lekárne
 • manipuluje s prádlom, bielizňou a šatstvom obyvateľov odkázaným na pomoc
 • dezinfikuje sanitárne pomôcky, invalidné vozíky a iné pomôcky

Základné sociálne poradenstvo

Sociálnu pomoc a poskytovanie základného sociálneho poradenstva v našom zariadení poskytuje sociálny pracovník, ktorý:

 • zabezpečuje kontakt pre obyvateľov lôžkového oddelenia a bytových jednotiek
 • pripravuje zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
 • napomáha pri adaptácii novoprijatých obyvateľov
 • zhromažďuje informácie o potrebách obyvateľov a má prehľad o ich sociálnom statuse
 • pripravuje individuálne rozvojové plány
 • kontaktuje sa podľa potreby s príbuznými obyvateľov
 • eviduje žiadosti o pre posúdenie stupňa odkázanosti
 • poskytuje sociálne poradenstvo

Taktiež zabezpečujeme pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (vykonáva sa len s písomným súhlasom obyvateľa)

 • poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí
 • pri vybavovaní osobných dokladov
 • pri spisovaní a podávaní písomných podaní
 • pri vypisovaní tlačív
 • pri písomnej komunikácii v úradnom styku
 • pri vybavovaní iných vecí v záujme obyvateľa

Ošetrovateľská starostlivosť

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť je v našom zariadení zabezpečovaná kvalifikovanou zdravotnou sestrou, ktorá:

 • pozoruje zdravotný a psychický stav chorého
 • poskytuje prvú pomoc do príchodu lekára
 • podáva podľa nariadenia lekára lieky a sleduje ich účinky
 • zodpovedá za správne uloženie, uzamykanie, expiráciu, doplnenie a uskladnenie liekov
 • aplikuje kožné, podkožné, vnútrosvalové injekcie
 • vykonáva samostatne ošetrovateľské úkony ako meranie tlaku krvi, tepu, preväzy a ošetrenie preležanín
 • vedie obyvateľov k zachovaniu správnej životosprávy

Pracovná terapia

Pracovná terapia v našom zariadení je zabezpečená kvalifikovaným pracovníkom-pracovným terapeutom, ktorý:

 • zhromažďuje informácie o potrebách obyvateľov
 • rozvíja osobné záujmy obyvateľov
 • zisťuje úroveň zachovania manuálnych a praktických zručností
 • poskytuje priestor pre sebarealizáciu
 • udržuje osvojovaním a opakovaním zručností jemnú i hrubú motoriku
 • organizuje tvorivé dielne, trhy výrobkov, výstavy prác obyvateľov
 • realizuje projekty so športovým zameraním
 • zabezpečuje skupinové aktivity
 • vypracováva a realizuje skupinové programy
 • spolupracuje na tvorbe individuálnych plánov