Špecializované zariadenie

Je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009.

 

(1) V špecializovanom zariadení sa podla § 39 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

(2) V špecializovanom zariadení sa

    a) poskytuje

        1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

        2. sociálne poradenstvo,

        3. sociálna rehabilitácia,

        4. ubytovanie,

        5. stravovanie,

        6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

        7. osobné vybavenie,

    b) zabezpečuje

        1. rozvoj pracovných zručností,

        2. záujmová činnosť,

    c) utvárajú podmienky na

        1. vzdelávanie,

        2. úschovu cenných vecí.
 

 

 

Kontakt

Centrum sociálnych služieb Kružlov
Kružlov 1, 086 04 Kružlov

054 7562 632
0918 911 004

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode