Špecializované zariadenie

Je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009.

 

(1) V špecializovanom zariadení sa podla § 39 poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

(2) V špecializovanom zariadení sa

    a) poskytuje

        1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

        2. sociálne poradenstvo,

        3. sociálna rehabilitácia,

        4. ubytovanie,

        5. stravovanie,

        6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

        7. osobné vybavenie,

    b) zabezpečuje

        1. rozvoj pracovných zručností,

        2. záujmová činnosť,

    c) utvárajú podmienky na

        1. vzdelávanie,

        2. úschovu cenných vecí.
 
Cenník na stiahnutie: 

cenník ŠZ od 01.01.2024.pdf (127925)