Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

 

S.O.S. n. o. Komenského 2, 085 01  Bardejov

IČO: 45738891  054/7562632, sosneziskovaorganizacia@gmail.com

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Nadväzuje na národný projekt Podpora opatrovateľskej služby, realizovaný v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013.

Realizácia projektu umožní:

  • poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom domácom prostredí
  • zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a komunite
  • vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život
  • podporiť poskytovanie opatrovateľskej služby v tých lokalitách, ktoré ju neposkytujú z dôvodu nedostatku zdrojov
  • vytvoriť/udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR
  • predchádzať odkázanosti na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.
V rámci Prešovského kraja máme zapojených do projektu 13 opatrovateliek, ktoré poskytujú sociálne služby 13 klientom.

V okrese Bardejov  - Kružlov 5 klienti, Kurima 4 klienti,  Šiba 3 klienti, Vyšná Voľa 1 klient.

CENNÍK OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Platba za poskytovanú opatrovateľskú službu v domácnosti (priamo v domácom prostredí klienta) - terénnou formou, počas pracovných dní v časovom rozmedzí  od 08,00 – 16,00 hod.

Cena za opatrovanie je 1,20 €/hodina.