Denný stacionár

Miesto poskytovania sociálnej služby:

Denný stacionár Kružlov

Kružlov 1

086 04 Kružlov

 

Je zriadený v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009

(1) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v zmysle § 40, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

(2) V dennom stacionári sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. stravovanie,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,

2. záujmová činnosť.

(3) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.

Cenník: na stiahnutie - cenník DS od 01.01.2024 (1).pdf (143785)

Fotogaléria: DS Kružlov

Vyhľadávanie

Kontakt

Centrum sociálnych služieb Kružlov Kružlov 1, 086 04 Kružlov
www.lipovydomkruzlov.sk
054 7562 632
0918 911 004

Centrum sociálnych služieb Kružlov

Kružlov 1

086 04 Kružlov

Tel.: 054 7562 632

Mobil: 0918 911 004

(pondelok-piatok 07:30 - 16:00 hod.)

E-mail: socialne@lipovydomkruzlov.sk