Ďakujeme za 2%

Aj vďaka Vašej podpore sa nám podarilo vybudovať a uviesť do prevádzky Zariadenie pre seniorov v Kružlove. V roku 2015 sme aj z Vami venovaných 2 % nakúpili kúpacie lôžko a rôzne rehabilitačné pomôcky, v roku 2016 sme z príspevku zveľadili exteriér Centra sociálnych služieb, v roku 2017 sa nám podarilo dokončit kaplnku Panny Márie, ktorá je situovaná v exteriérovej časti nášho zariadenia. 

Darujte 2% z daní S.O.S. n.o.

Zariadenie pre seniorov v Kružlove je zastrešované aj neziskovou organizáciou S.O.S. n.o. a je financované zo súkromných zdrojov členov občianskeho združenia a poplatkov klientov. Dotácie a poplatky od našich klientov kryjú len časť celkového rozpočtu ZPS. Preto vítame a sme vďační za akúkoľvek pomoc, materiálnu, či finančnú. Vaše peniaze budú použité výlučne na rozvoj a skvalitnenie služieb Zariadenia pre seniorov v Kružlove. Vopred ďakujeme! 

Údaje k poukázaniu 2 % z daní  S.O.S. n.o. nájdete tu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďakujeme Vám, že nám pomáhate vytvárať domov pre našich seniorov.

 

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Právnické osoby

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

  1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.POZOR:1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31. 3. 2015) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31. 3. 2015) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.Do príslušných kolóniek v IV časti priznania uveďte:

 

Sumu 2% z vašej dane

minimálne 8,00 EUR

IČO

37875558

Právna forma

Občianske združenie

Názov

S.O.S. Bardejov

Sídlo

Komenského 2, 085 01  Bardejov

  1. Vyplnené daňové priznanie za rok 2015 doručte vášmu daňovému úradu a v stanovenej lehote uhraďte daň.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo “Vyhlásenie”.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

 

Fyzické osoby

  1. Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných kolóniek v IV časti priznania uveďte:

Sumu 2% z vašej dane

minimálne 8,00 EUR

IČO

37875558

Právna forma

Občianske združenie

Názov

S.O.S. Bardejov

Sídlo

Komenského 2, 085 01  Bardejov

  1. Vyplnené daňové priznanie za rok 2015 doručte vášmu daňovému úradu a v stanovenej lehote uhraďte daň.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo “Vyhlásenie”.

Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Ak ste zamestnaní

  1. Do 15.februára 2016 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane; to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať.  Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €
  3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  4. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
  5. Do kolónky ROK sa píše 2015
  6. Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Dôležité termíny

15. 2. 2016

posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2016

posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% z dane

30. 4. 2016

posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane

 

Mgr. Adriána Gmitterová

riaditeľka OZ S.O.S. Bardejov