Podmienky prijatia klienta

Postup pri prijímaní občanov do zariadenia pre seniorov:

 

Pred podaním Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby  v zariadení pre seniorov podá občan písomnú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov na obecnom / mestskom úrade v mieste trvalého  bydliska príslušnej obci / mesta,  prípadne mestskej časti. Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom vo veci konať - (tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Vám poskytne príslušný obecný / mestský úrad).

Prílohou k žiadosti je:

1. Potvrdenie o výške dôchodku

2. Zdravotný nález, resp. správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako šesť mesiaco

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základe zdravotného  posudku a sociálneho posudku obec / mesto prípadne mestská časť vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu a vydá  - Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, podá občan písomnú -  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby - Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.pdf (61,9 kB) v príslušnom zariadení.

Kompletná Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať:
Ďalšie tlačivá a formuláre, ktoré sú dôležité pri prijímaní klientov do Zariadenia pre seniorov nájdete tu: Tlačivá a formuláre