Zariadenie pre seniorov

Je zriadené v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009

(1) V zariadení pre seniorov sa podľa § 35 poskytuje sociálna služba:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

(2) V zariadení pre seniorov sa:

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c) zabezpečuje záujmová činnosť.

(3) V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje  zariadenie pre seniorov  ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

Cenník: na stiahnutie - 

Cenník - aktualizácia 1.1.2022.pdf (231018)

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Centrum sociálnych služieb Kružlov Kružlov 1, 086 04 Kružlov
www.lipovydomkruzlov.sk
054 7562 632
0918 911 004

Centrum sociálnych služieb Kružlov

Kružlov 1

086 04 Kružlov

Tel.: 054 7562 632

Mobil: 0918 911 004

E-mail: socialne@lipovydomkruzlov.sk